Collage needs your TLC!


(versió en català a continuació...) 

What is Collage?
Hi, I’m Emilie, director and co-founder of Collage in Gràcia, Barcelona.
Collage is so much more than an English language academy; it's a place for children to shine and feel supported in their uniqueness, express their creativity, get messy, shake it all out, be curious, make new friends, and at the same time find joy and purpose in communicating in English. 

The Collage community
This video (below) from our 13th Birthday celebration a few years ago shows the warmth, energy and love in the Collage community that we can’t wait to continue giving a physical  home for, as soon as Covid restrictions in Catalunya allow us to re-open our school (we're on our third lockdown now...). But after a full year of treading water in these difficult times, we need some TLC to help us stay strong. 


If you haven't experienced the Collage magic in person, you can find out more about us here:
Collage Web page 
Collage on Instagram 
Collage YouTube Channel 


Collage and the challenges from Covid-19
Since March 2020 we have not yet been able to be open for a full trimester. We are now on our third lockdown and doing all we can to transmit these same values in our online classes but as the many weeks pass it becomes clearer that Collage is a light that cannot go out and that needs to be able to shine in person!

Fifteen years of experience and all the heart in the world did not prepare us for Covid-19 and the multiple closures and restrictions that have kept coming between us and running our small business. Over the last year we’ve closed our doors when they told us to (again and again and again...) and moved online whenever possible, offering free storytelling and resources to all of our community;  we adapted timetables and our space to provide a safe learning environment; we moved around groups to keep our already small numbers even more reduced; 

54418598_1613126729335028_r.jpeg
Our Collage Team
We reduced staff to keep costs low and I, as the director, have not received a salary in 8 months in order to try and keep Collage afloat in a panorama of no government help (check out academies unides  for all the great work they’ve been doing to try and change this!) and no time to grow and register more students with the constant closures.

We’ve tried and we’re trying, you better believe it! 

54418598_1613037154831811_r.jpeg
Moving forward and keeping afloat
I have thought about closing, of course, but I always loop back around to the families that have stuck with us, to all our students who are so eager to learn and so present no matter what the circumstance, and to my incredible team of dedicated teachers who are in it 100%, giving it their all. This is what has kept me afloat that’s for sure. 

We couldn’t have made it this far without our families and current students, though, of course, no one ever signs up for Collage wanting to put their 4 year-old in front of a screen for class… I get it! I wouldn't want to either.. This means we have lost many families and school groups who’ve understandably decided to take a pause during this time. 

But the thing is: it’s a pause. Everyone wants to come back! The key is surviving until that time. When we can welcome back groups of young learners and fill our classrooms once again with smiles, laughter and hands-on learning.

54418598_1613126515724019_r.jpeg
 Which is why now…. I’m turning to you
My community, Collage’s present and future community, and everyone who believes in and vouches for hands-on education and small businesses:  this is the time we need a little bit of much-needed TLC (Tender Loving Cash?) If you’ve ever been touched by Collage, supported by Collage, had a good laugh or passed a test with Collage, or if this campaign moves you in any way I hope you’ll consider giving a little bit. And I know that this is a hard time for many, and many of you are not in a position to help, but if you are, we’d greatly appreciate your support. (And if you can’t help monetarily, sharing this campaign would also be a great help!) 

Cash donations will go to: 
- Ensuring teachers all receive full pay and coverage rega
rdless of registration numbers 
- Paying off accumulated debt due to multiple temporary closures of the space - rent and other typical business overheads
ensuring that we can cover immediate important costs for the space
- Some sort of salary for me (Emilie, director and co-founder of Collage. As you can see, this is always last on the list!) 

Our goal is 7.000€ - not because this is the magic number that will save us forever, but because this is what we have calculated will help to make us through this challenging time. Making more would be a blessing; making less simply means we continue trucking on, accumulating debt like many, many other small businesses out there right now! 

Thank you all for your support and love, in whatever form it comes! (We accept virtual hugs and postcards too) 

Man, we can’t wait to throw you all a BIG party when all this is over! 

************************************************************************

VERSIÓ CATALÀ 

54418598_1613393790948763_r.jpeg
Què és Collage?
Hola, sóc l'Emilie, directora i cofundadora de Collage a Gràcia, Barcelona.
Collage és molt més que una acadèmia de llengua anglesa; és un lloc on els nens poden brillar i sentir-se recolzats en la seva singularitat, expressar la seva creativitat, desordenar-se, sacsejar-ho tot, tenir curiositat, fer nous amics i alhora trobar alegria i propòsit en comunicar-se en anglès. 

La comunitat de Collage
Aquest vídeo (a continuació) de la nostra celebració del 13è aniversari de fa uns anys mostra la calor, l’energia i l’amor a la comunitat de Collage que esperem poder donar un lloc fisic tan aviat com les restriccions de Covid a Catalunya ens permetin (ara estem al tercer confinament ...). Però després d’un any sencer de trepitjar aigua en aquests moments difícils, hem arribat a un moment crucial de necessitar una mica d'ajut i carinyo per mantenir-nos fortes. 

COLLAGE VIDEO 13 ANYS 

Si no heu experimentat la màgia Collage en persona, podeu obtenir més informació sobre nosaltres aquí:
Pàgina web del collage 
Collage a Instagram 
Collage YouTube Channel 


Collage i els reptes del Covid-19
Des del març de 2020 encara no hem pogut estar oberts durant un trimestre complet. Ara estem en el nostre tercer confinament i fem tot el possible per transmetre aquests mateixos valors a les nostres classes en línia, però, a mesura que les setmanes continuen passant i les restriccions s’allarguen setmana rere setmana, es fa cada cop més clar que Collage és una llum que no pot apagar-se i ha de poder brillar presencialment!

Quinze anys d’experiència i tot el cor del món no ens van preparar per a Covid-19 i els múltiples tancaments i restriccions que s’han ficat entre nosaltres i la possibiitat de dirigir la nostra petita empresa. Durant l'últim any, hem tancat les portes quan ens ho van dir (una i altra vegada ...) i ens hem connectat en línia sempre que ha sigut possible, oferint contes i recursos gratuïts a totes les nostres famílies; hem adaptat els horaris i el nostre espai per proporcionar un entorn d'aprenentatge segur; hem mogut i canviat grups per reduir encara més el nostre nombre reduït d'alumnes per grup i ens vam adaptar a les necessitats canviants de les nostres famílies, ja que sabem que estem en aquesta situació tots plegats. 

54418598_1613401208588795_r.jpegEl nostre equip
Hem reduït el personal per mantenir els costos baixos i jo, com a director, no he rebut cap salari en vuit mesos per intentar mantenir Collage viu en un panorama sense ajuda del govern (consulteu 'acadèmies unides ' per a tots la gran feina que han estat fent per intentar canviar això!) i no hi ha hagut temps per créixer i matricular més estudiants amb els tancaments constants.

Estem fent tot el possible per poder sobreviure, us assegurem!  

El futur pròxim i sobreviure
Per descomptat, he pensat en tancar, però sempre torno a les famílies que sempre han estat amb nosaltres, a tots i totes els nostres estudiants amb tantes ganes d’aprendre i tan presents, sigui quina sigui la circumstància, i al meu increïble equip de professors dedicats que hi són al 100%, donant-ho tot. Això és el que m’ha mantingut de peu.  

No ho hauríem pogut arribar fins aquí sense les nostres famílies i els nostres estudiants actuals, tot i que, és clar, ningú s’apunta mai a Collage vollent posar el seus fill de 4 anys davant d’una pantalla per a classe ... Ho entenc! Tampoc voldria jo... Això significa que hem perdut moltes famílies i grups escolars que, comprensiblement, han decidit fer una pausa durant aquest temps. 

Però el tema és que és una pausa. Tothom vol tornar! La clau és sobreviure fins aquell moment. El moment en què podem obrir les nostres portes una altre vegada i omplir de nou les nostres aules de somriures, rialles i aprenentatge "hands-on".

54418598_1613126772288103_r.jpeg
I tot això és perquè ara ... Em dirigeixo cap a tu
La meva comunitat, la comunitat actual i futura de Collage, i tothom que vol i creu en una educació "hands-on i en l'importancia de les pymes: és el moment que necessitem una mica de "TLC" (Tender Loving Care en anglès - amor i carinyo). Si alguna vegada ha estat tocat per Collage, has sentit el suport de Collage, he rigut bé o ha passat una prova amb Collage, o si aquesta campanya et mou d'alguna manera, espero que consideris donar una mica. I sé que és un moment complicat per a molts i molts de vosaltres no esteu en condicions d’ajudar-vos, però si ho esteu, agrairíem molt el vostre suport. (I si no podeu ajudar monetàriament, compartir aquesta campanya també seria de gran ajuda!) 

Les donacions es destinaran a:
- Assegurar-se que tots es professors rebin una remuneració completa i justa, independentment de la fluctuació dels números d'alumnes. 
- Saldar el deute acumulat a causa de diversos tancaments temporals de l’espai: lloguer i altres despeses generals típiques del negoci.
- Assegurar-nos que podem cobrir les despeses immediates 
- Alguna mena de salari per a mi (Emilie, directora i cofundadora de Collage. Com podeu veure, sempre queda ultima a la llista!)    

El nostre objectiu és de 7.000 €, no perquè aquest sigui el número màgic que ens salvaria per sempre, sinó perquè és el que hem calculat que ens ajudarà a fer-nos passar aquest moment difícil. Fer més seria una benedicció; fer menys simplement significa que continuem endavant, acumulant deutes com ara moltes altres petites empreses estan fent ara mateix. 

Gràcies a tots pel vostre suport i amor, en la forma que sigui! (També acceptem abraçades virutals i postals)

Tenim TANTES ganes de convidar-us tots i totes a una festa GRAN quan acabi tot això!
54418598_1613401257453291_r.jpeg

Donativos

 Ver mayores
 • Anónimo 
  • €40 
  • hace 2 d
 • Yghhv Khgg 
  • €5 
  • hace 2 d
 • tattik kkk 
  • €5 
  • hace 3 d
 • Tania Pleitez 
  • €10 
  • hace 3 d
 • ANDRES BARRIOS 
  • €5 
  • hace 4 d
Ver todo

Equipo de recaudación de fondos (3)

Emilie Delcourt 
Organizador
Barcelona, Catalunya
Eleanor Sterk 
Miembro del equipo
Vicki Robertson 
Miembro del equipo
 • La plataforma número 1 para recaudar fondos

  La mayoría de la gente crea las campañas en GoFundMe y no en otra plataforma. Más información

 • Garantía de GoFundMe

  En el caso poco probable de que algo no vaya bien, trabajaremos contigo para determinar si se ha hecho un mal uso. Más información

 • Consejos de expertos, día y noche, cualquier día de la semana

  Contáctanos con cualquier pregunta que tengas y te responderemos sin importar si es de día o de noche. Más información